top of page

Regulaminy

Warsztaty:

Złożenie zamówienia i opłacenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu warsztatów:

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem warsztatów jest Pracownia ceramiki Nero NIP 9721134965

 2. Uczestnikiem warsztatów może zostać każda osoba fizyczna, która dokonana zgłoszenia i opłaci udział w warsztatach, a co za tym idzie zaakceptuje warunki Regulaminu.

 3. Uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania zasad BHP oraz bezpośrednich zaleceń oraz uwag osoby prowadzącej warsztaty. Dodatkowo wszyscy warsztatowicze zobowiązani są do zachowania czystości w miejscu prowadzenia warsztatów.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń instruktora.

ZAPISY NA WARSZTATY:

 1. Zgłoszenia można dokonać poprzez zakup warsztatu przez sklep internetowy dostępny na www.ceramikanero.com w zakładce WARSZTATY

 2. Gwarancją rezerwacji miejsca jest opłacenie udziału poprzez płatność dokonaną na konto.

PŁATNOŚĆ:

 1. Płatności można dokonać przelewem lub BLIKIEM na konto: 30 1140 2004 0000 3102 8314 9467.

NIEOBECNOŚĆ UCZESTNIKA:

 1. Najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem warsztatów należy poinformować organizatora o nieobecności telefonicznie pod numerem telefonu 600 158 318 aby bezkosztowo ustalić nowy termin spotkania. Uczestnik ma 2 miesiące od terminu, na którym się nie pojawił, aby umówić się na kolejny termin.

 2. Jeśli uczestnik odwołuje udział na krócej niż 24 godziny przed spotkaniem lub nie stawi się na zajęciach bez uprzedniej informacji na ten temat wpłata za warsztaty nie podlega zwrotowi.

ODWOŁANIE WARSZTATÓW:

 1. W wyjątkowych sytuacjach losowych uniemożliwiających przeprowadzenie warsztatów (choroba organizatora, awaria techniczna, inne temu podobne) organizator ma prawo do przełożenia lub odwołania warsztatów. Uczestnicy otrzymają propozycję nowego terminu lub zwrot całej kwoty wpłaconej wcześniej przez uczestników.

UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU:

 1. W trakcie trwania warsztatów mogą zostać wykonane zdjęcia, dokumentujące efekty prac oraz przebieg zajęć. Fotografie mogą zostać opublikowane na stronie internetowej pracowni. Na niektórych ujęciach mogą pojawić się również Uczestnicy warsztatów. Organizator ma obowiązek upewnić się przed wykonaniem zdjęć czy uczestnicy potwierdzają zgodę na użyczenie wizerunku.

 2. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na udostępnianie wizerunku, ma obowiązek poinformowania o tym organizatora przed wykonaniem zdjęć.

REKLAMACJE:

 1. Uczestnik może złożyć reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez organizatora.

 2. Reklamację należy złożyć mailowo na adres: nerogosia@gmail.com lub telefonicznie 600158318

 3. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika, nazwę Wydarzenia, którego reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

 4. Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym organizator niezwłocznie powiadomi uczestnika.

 5. Organizator potwierdza przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie mailowe. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji organizator zawiadamia uczestnika drogą mailową, przesyłając informację zwrotną wraz z uzasadnieniem.

 6. Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za warsztaty.

bottom of page