top of page

PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 

Warsztaty:

Złożenie zamówienia i opłacenie udziału jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu warsztatów:

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem warsztatów jest Pracownia ceramiki Nero NIP 9721134965

 2. Uczestnikiem warsztatów może zostać każda osoba fizyczna, która dokonana zgłoszenia i opłaci udział w warsztatach, a co za tym idzie zaakceptuje warunki Regulaminu.

 3. Uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania zasad BHP oraz bezpośrednich zaleceń oraz uwag osoby prowadzącej warsztaty. Dodatkowo wszyscy warsztatowicze zobowiązani są do zachowania czystości w miejscu prowadzenia warsztatów.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń instruktora.

ZAPISY NA WARSZTATY:

 1. Zgłoszenia można dokonać poprzez zakup warsztatu przez sklep internetowy dostępny na www.ceramikanero.com w zakładce WARSZTATY

 2. Gwarancją rezerwacji miejsca jest opłacenie udziału poprzez płatność dokonaną na konto.

PŁATNOŚĆ:

 1. Płatności można dokonać przelewem lub BLIKIEM na konto: 30 1140 2004 0000 3102 8314 9467.

NIEOBECNOŚĆ UCZESTNIKA:

 1. Najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem warsztatów należy poinformować organizatora o nieobecności telefonicznie pod numerem telefonu 600 158 318 aby bezkosztowo ustalić nowy termin spotkania. Uczestnik ma 2 miesiące od terminu, na którym się nie pojawił, aby umówić się na kolejny termin.

 2. Jeśli uczestnik odwołuje udział na krócej niż 24 godziny przed spotkaniem lub nie stawi się na zajęciach bez uprzedniej informacji na ten temat wpłata za warsztaty nie podlega zwrotowi.

ODWOŁANIE WARSZTATÓW:

 1. W wyjątkowych sytuacjach losowych uniemożliwiających przeprowadzenie warsztatów (choroba organizatora, awaria techniczna, inne temu podobne) organizator ma prawo do przełożenia lub odwołania warsztatów. Uczestnicy otrzymają propozycję nowego terminu lub zwrot całej kwoty wpłaconej wcześniej przez uczestników.

UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU:

 1. W trakcie trwania warsztatów mogą zostać wykonane zdjęcia, dokumentujące efekty prac oraz przebieg zajęć. Fotografie mogą zostać opublikowane na stronie internetowej pracowni. Na niektórych ujęciach mogą pojawić się również Uczestnicy warsztatów. Organizator ma obowiązek upewnić się przed wykonaniem zdjęć czy uczestnicy potwierdzają zgodę na użyczenie wizerunku.

 2. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na udostępnianie wizerunku, ma obowiązek poinformowania o tym organizatora przed wykonaniem zdjęć.

REKLAMACJE:

 1. Uczestnik może złożyć reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez organizatora.

 2. Reklamację należy złożyć mailowo na adres: nerogosia@gmail.com lub telefonicznie 600158318

 3. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika, nazwę Wydarzenia, którego reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

 4. Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym organizator niezwłocznie powiadomi uczestnika.

 5. Organizator potwierdza przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie mailowe. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji organizator zawiadamia uczestnika drogą mailową, przesyłając informację zwrotną wraz z uzasadnieniem.

 6. Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za warsztaty.

 

 

 

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Małgorzata Nero \, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia ceramiki Nero Małgorzata Nero,

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwegodo spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9721134965 ul. Podgórna 3 62-002 Suchy Las

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz

do nas na adres e-mail: nerogosia@gmail.com

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to

zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

ich sprostowania (art. 16 RODO),

usunięcia (art. 17 RODO),

ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od

podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Złożenie zamówienia w Sklepie - cz. 1

W jakim celu?

realizacja Twojego zamówienia

Na jakiej podstawie?

umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

obowiązek prawny, związany z rachunkowością,

zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

Jak długo?

przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku

prawnego, związanego z rachunkowością

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia

2. Złożenie zamówienia w Sklepie - cz. 2

W jakim celu?

dostosowanie Sklepu do potrzeb Użytkowników, a także polepszenie jakości świadczonych przez nas usług, dzięki

opiniom wystawianym przez Kupujących za pośrednictwem serwisu do badania satysfakcji

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia badań Twojej satysfakcji z naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

jeśli nie wyrazisz swojej opinii - przez czas wynoszący 30 dni od dokonania przez Ciebie zakupu lub do momentu, w

którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania; jeśli natomiast wyrazisz swoją opinię - do momentu jej usunięcia lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania* ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń - przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie uwzględnimy Twojej opinii dotyczącej naszego Sklepu w pracach nad jego dalszym rozwojem

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

3. Założenie konta w Sklepie

W jakim celu?

realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie

Na jakiej podstawie?

umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Jak długo?

do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia

4. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?

obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

Na jakiej podstawie?

umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie,

zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w

przypadku gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy

umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na

przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą

komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje

zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

 

Jak długo?

przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa

nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia

roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*

 

do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz

ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym

uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

 

nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

5. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

 

W jakim celu?

 

marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam

(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).

 

Na jakiej podstawie?

 

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Jak długo?

 

do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*

 

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

 

nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

6. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań

analitycznych

 

W jakim celu?

 

analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do

 

potrzeb i zachowania Użytkowników

 

(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

 

Na jakiej podstawie?

 

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Jak długo?

 

do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*

 

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

 

nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

7. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np.

informacji o ofertach specjalnych)

 

W jakim celu?

 

wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych

 

Na jakiej podstawie?

 

Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

Jak długo?

 

do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do

 

momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie

 

lub przez nas

 

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

 

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

 

nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych

 

8. Subskrypcja newslettera

 

W jakim celu?

wysyłanie newslettera

Na jakiej podstawie?

 

umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 

Jak długo?

 

do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera

 

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie

 

lub przez nas

 

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

 

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

 

nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług

 

9. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych

ze Sklepem lub naszymi usługami

 

W jakim celu?

 

ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

 

Na jakiej podstawie?

 

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6

 

ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

 

do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec

 

przetwarzania*

 

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych

użytkowników Sklepu.

Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na

takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być

zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy

produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej

dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki

prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i

przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach

analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na

danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu

oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi

przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);

nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

zapamiętywania Twojej sesji

statystycznych

marketingowych

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce,

możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się

wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących

 

podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer / Microsoft Edge

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 30 miesięcy od ostatniej wizyty w Sklepie.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

usunąć pliki cookies,

blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im

do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

 

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH

POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

 

każde działanie w związku ze

Sklepem

 

hostingodawca tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

 

podmiot zapewniający nam wsparcie

techniczne/IT nie ma miejsca

dostawca oprogramowania do

prowadzenia sprzedaży

 

tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

 

przebywanie na stronie Sklepu z

ustawieniami zezwalającymi na

prowadzenie działań

marketingowych

 

podmiot zapewniający usługi

marketingowe

 

tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

 

przebywanie na stronie Sklepu z

ustawieniami zezwalającymi na

prowadzenie działań

analitycznych

 

podmiot umożliwiający działania

analityczne na stronie

 

tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

 

złożenie zamówienia w Sklepie

 

dostawca płatności nie ma miejsca

podmiot dostarczający do Ciebie produkt nie ma miejsca

dostawca oprogramowania ułatwiającego

prowadzenie działalności (np.

oprogramowanie księgowe)

 

nie ma miejsca

 

dostawca standardowego oprogramowania

biurowego (w tym skrzynki poczty

elektronicznej)

 

tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

 

zapis na newsletter lub

wyrażenie zgody na przesyłanie

wiadomości marketingowych

 

podmiot zapewniający wysyłkę

newslettera lub wiadomości

marketingowych

 

tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

 

wzięcie udziału w badaniu

satysfakcji z naszych usług lub

produktów

 

podmioty umożliwiające umieszczanie

opinii o Sklepie lub produktach i ich

porównywanie

 

tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

 

nawiązanie z nami kontaktu (np.

zadanie pytania)

 

dostawca standardowego oprogramowania

biurowego (w tym skrzynki poczty

elektronicznej)

 

tak – Stany Zjednoczone

Ameryki **

 

A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii

Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń,

zapewnia:

zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa

w art. 46 ust. 2 lit. c RODO

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Zakupy w Sklepie

§ 5 Płatności

§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą

elektroniczną), dzięki której każdy podmiot korzystający ze Sklepu może założyć w Sklepie swoje indywidualne

konto.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Kupujący uprzywilejowany – Kupujący, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną

z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy ceramikanero.com prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

www.ceramikanero.com

Sprzedawca – Małgorzata Nero, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ceramika Nero

Małgorzata Nero, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez

ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, NIP 9721134965 ul. Łąkowa 17, 62-002 Suchy Las

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: ul. Łąkowa 17, 62-002 Suchy Las

2. Adres e-mail: nerogosia@gmail.com

3. Telefon: 600 158 318

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

urządzenie z dostępem do Internetu

przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt.

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za

produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

3. Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.

4. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród

dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez

Kupującego.

6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

7. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji

poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

a. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

 

4. Sprzedawca informuje, że w przypadku metod płatności, w których pole do wprowadzenia danych

niezbędnych do zrealizowania płatności pojawia się bezpośrednio po złożeniu zamówienia, opłacenie

zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

5. Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.

Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia wynosi 2 Dni robocze.

2. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji

zamówienia po jego opłaceniu.

3. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są - w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;

b. do paczkomatów InPost.

5. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.

6. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we

wskazanym terminie realizacji zamówienia.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,

z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż

przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;

b. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w

którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w

posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia

własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach.

3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować

Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w

drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na

końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację

dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu

wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych

kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku

nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego

uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez

 

Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się

na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z

tym zwrotem.

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może

wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego

odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres:Łąkowa 17, 62-002 Suchy Las niezwłocznie, a w każdym

razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o

odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar

przed upływem terminu 14 dni.

10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z

niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący

uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej

wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie

towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego

uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty

płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w

odniesieniu do umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji

Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin

przydatności do użycia;

c. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po

otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie

sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z

umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy

Ustawy o prawach konsumenta.

 

2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

3. Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w

Sklepie.

4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 

A. Towary

1. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z

uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego

dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia,

określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest

dłuższy.

3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący uprzywilejowany może w każdym

przypadku żądać:

a. wymiany towaru,

b. naprawy towaru.

4. Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:

a. obniżeniu ceny,

b. odstąpieniu od umowy

w sytuacji, gdy:

Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy

o prawach konsumenta;

Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o

prawach konsumenta;

brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić

towar do zgodności z umową;

brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od

umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach

konsumenta;

z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do

zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego

uprzywilejowanego.

5. W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien

udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój

koszt.

6. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest

nieistotny.

7. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący

uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres ul. Łąkowa 17, 62-002 Suchy Las . Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

8. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa

obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

 

Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.

B. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu,

Konsument może skorzystać m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do

którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:

https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy

Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie

sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów

dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

1. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zwraca uwagę, że do odpowiedzialności Sprzedawcy wobec

Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany, związanej z reklamacją, stosuje się postanowienie § 11

ust. 5.

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest

Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w

tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują

się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z

zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku

jest:

umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b

RODO),

ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz

prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,

dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy.

Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.

4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

a. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

b. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych

Kupującego;

c. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową

zawartą przez Sklep;

d. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy

podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

 

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania,

c. usunięcia,

d. ograniczenia przetwarzania,

e. przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze

szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu

danych z § 2 Regulaminu.

7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji

Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem

właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym

uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

Regulamin konta

w sklepie CERAMIKA NERO

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt z Usługodawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Konto

§ 5 Reklamacje

§ 6 Dane osobowe

§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Usługobiorca może

założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

Usługobiorca - każdy podmiot zakładający Konto lub zainteresowany założeniem Konta.

Usługobiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z

Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej

charakteru zawodowego.

Regulamin - niniejszy regulamin Konta.

Sklep – sklep internetowy ceramikanero.com prowadzony przez Usługodawcę pod adresem

www.ceramikanero.com

Usługodawca – Małgorzata Nero , przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą pracownia ceramiki Nero Małgorzata Nero, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez

ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, NIP 9721134965 ul. Łąkowa 17, 62-002 Suchy Las

§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

1. Adres pocztowy: ul. Łąkowa 17, 62-002 Suchy Las

2. Adres e-mail: www.ceramikanero.com

3. Telefon: 600 158 318

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

aktywne konto e-mail

urządzenie z dostępem do Internetu

przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.

2. Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez

Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.

3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą

umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

5. Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail:

sklep@kraina-dekoracji.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w

zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail nerogosia@gmail.com

2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu

Konsument może skorzystać m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego

należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz

Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy

Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy

przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod

adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Konta jest

Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w

tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się

w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych

osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie

Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes

Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych

roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta.

Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.

4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:

a. Konto zostanie usunięte przez Usługobiorcę lub Usługodawcę na żądanie Usługobiorcy

b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Kontem;

c. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy

podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania,

c. usunięcia,

d. ograniczenia przetwarzania,

e. przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze

szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego

na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).

6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.

7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca

może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Usługodawca ma prawo do zmiany

Regulaminu.

4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

a. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu;

b. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi;

c. zmiana funkcjonalności Konta, wymagająca modyfikacji Regulaminu.

5. Usługobiorca zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed

wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta

adres.

6. W przypadku gdy Usługobiorca nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym

Usługodawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy nerogosia@gmail.com

pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w

życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Usługobiorca zgłosi takie żądanie.

7. W sytuacji gdy Usługobiorca nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie

przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

8. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem

właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin newslettera

sklepu CERAMIKANERO.COM

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Newsletter

§ 3 Reklamacje

§ 4 Dane osobowe

§ 5 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać

od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o

ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy ceramikanero.com prowadzony przez Usługodawcę pod adresem

www.ceramikanero.com

Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

Usługobiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z

Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej

charakteru zawodowego.

Usługodawca – Małgorzata Nero , przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia ceramiki Nero , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez

ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, NIP 9721134965 ul. Łąkowa 17, 62- 002 Suchy Las

§ 2 Newsletter

1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej

wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę

w momencie zapisywania się do Newslettera.

4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w

przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości

przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie

usługi na czas nieoznaczony, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z

zastrzeżeniem ust. 5.

5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres email.

6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości

wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów,

w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail

Usługodawcy: nerogosia@gmail.com

8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem

wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej

usługi.

§ 3 Reklamacje

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail:

nerogosia@gmail.com

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę

będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego

należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz

Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy

Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy

przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod

adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter

jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę

– w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują

się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych

osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie

Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes

Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych

roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi

Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.

4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:

a. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;

b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z

Newsletterem;

c. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy

podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania,

c. usunięcia,

d. ograniczenia przetwarzania,

e. przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze

szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego

na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).

6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.

7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca

może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako

ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter

lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w

momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie,

przyjmuje się, że akceptuje je.

4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na

adres e-mail Usługodawcy: nerogosia@gmail.com , co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o

świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.

7. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem

właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN KONTA

REGULAMIN NEWSLETTERA

REGULAMIN WARSZTATÓW

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

Payment Methods
Contact
bottom of page